Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten en/of afspraken tussen Veerkragt en de consument/ deelnemer/ bedrijf (verder: klant) betreffende (personal) training, (small) groepslessen, coaching, advisering en overige diensten (verder: activiteiten) die Veerkragt de klant aanbiedt en voor de klant uitvoert, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Bij de totstandkoming van overeenkomsten en/of het maken van afspraken dan wel bij de start van de uitvoering van de activiteiten brengt Veerkragt de klant op de hoogte van de algemene voorwaarden en stelt deze schriftelijk (papier of digitaal) aan de klant ter beschikking op zo’n manier dat de klant hier kennis van heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.
1.3 De overeenkomst en/of de gemaakte afspraken met Veerkragt zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

 

Artikel 2. Aanmelding en plaatsing

2.1 Aanmelding voor activiteiten bij Veerkragt kan zowel digitaal als telefonisch plaatsvinden.
2.2 Na de aanmelding bespreekt Veerkragt met de klant welke activiteit(en) de klant gaat uitvoeren bij Veerkragt en maken zij afspraken over de duur en de frequentie hiervan alsmede over de vergoeding die Veerkragt voor deze activiteiten aan de klant in rekening brengt en de wijze waarop facturatie plaatsvindt.
2.3 Indien zich naar het oordeel van Veerkragt onvoldoende klanten hebben aangemeld voor een bepaalde (groeps)activiteit, is Veerkragt bevoegd om de betreffende activiteit te annuleren, ook indien hierover afspraken zijn gemaakt als bedoeld in artikel 2.2.
2.4 Indien de klant reeds geheel of gedeeltelijk betaald heeft voor de in artikel 2.3 bedoelde activiteit, restitueert Veerkragt deze betaling.

Artikel 3. Medische informatie, geheimhouding en privacy beleid

3.1 De klant verklaart dat hij of zij naar beste weten gezond is en in staat is om de instructies van Veerkragt zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen.
3.2 Een klant dient, uit eigen beweging of desgevraagd, alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een activiteit aan Veerkragt mede te delen.
3.3 Een klant is verplicht, uit eigen beweging of desgevraagd, pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de activiteiten onverwijld te melden aan Veerkragt.
3.4 Zowel voor wat betreft medische klachten die bij aanvang van de activiteiten al bestaan als medische klachten die zich aandienen tijdens of na de activiteit(en) geldt dat de klant bij twijfel een arts raadpleegt over (verdere) deelname aan activiteiten bij Veerkragt. Veerkragt behoudt zich het recht voor een op schrift gesteld positief advies van de arts te verlangen alvorens een klant (verder) deel te laten nemen aan een activiteit.
3.5 Zowel Veerkragt als de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van activiteiten.
3.6 Veerkragt heeft separaat Privacybeleid opgesteld waarin beschreven staat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De klant is bekend met dit Privacybeleid en gaat hiermee akkoord.

 

Artikel 4. Gedragsregels en hygiëne

4.1 De klant is gehouden op tijd en goed voorbereid bij de activiteit aanwezig te zijn en is gehouden eventuele aanwijzingen van Veerkragt in dit kader op te volgen.
4.2. De klant is gehouden aanwijzingen van Veerkragt op het gebied van kledingvoorschriften en hygiënevoorschriften op te volgen.
4.3 De klant hindert geen andere klanten en/of medewerkers van Veerkragt voor, tijdens en na activiteiten en benadert op geen enkele manier klanten of medewerkers van Veerkragt op een ongewenste manier binnen of buiten activiteiten.
4.4 Klanten en/of medewerkers van Veerkragt die op wat voor wijze dan ook te maken krijgen met ongewenst gedrag van andere klanten en/of medewerkers van Veerkragt, maken hiervan onverwijld melding bij de leiding van Veerkragt.
4.5 Veerkragt beoordeelt welke consequenties het gemelde ongewenste gedrag zal hebben voor betrokken klanten en/of medewerkers die zich hier schuldig aan hebben gemaakt.

 

Artikel 5. Verzetten of annuleren van afspraken bij verhindering

5.1 Indien Veerkragt voor en/of na aanvang van de afgesproken activiteit(en) door enigerlei oorzaak niet in staat is om de activiteit, of een gedeelte daarvan, op het afgesproken tijdstip en/of de afgesproken locatie(s) uit te voeren, is Veerkragt bevoegd de activiteit(en) geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een ander tijdstip en/of een andere locatie of geheel of gedeeltelijk te annuleren.
5.2 Bij verhindering is de klant gehouden Veerkragt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voordat de activiteit plaatsvindt, hierover te informeren zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.
5.3 Indien de klant zich afmeldt binnen 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt of zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak is Veerkragt gerechtigd de kosten voor de gemiste activiteit aan de klant door te berekenen.
5.4 Indien een klant herhaaldelijk te laat annuleert en/of niet volgens afspraak verschijnt bij een activiteit, behoudt Veerkragt zich het recht voor (verdere) deelname aan een activiteit te weigeren en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen waarbij Veerkragt zich het recht voorbehoud eventueel vooruit betaalde vergoedingen naar redelijkheid niet te restitueren om de eigen schade te beperken.
5.5 Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van het bepaalde in artikel 5.4, is Veerkragt op geen enkele wijze schadeplichtig richting de klant.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname door een klant aan een activiteit geschiedt geheel op eigen risico.
6.2 Veerkragt heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst en/of de gemaakte afspraken richting de klant een inspanningsverbintenis en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
6.3 Veerkragt is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Veerkragt gegeven instructies dan wel voortvloeit uit de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant zelf.
6.4 Veerkragt is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die klanten mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit.
6.5 Veerkragt is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van de klant door welke oorzaak dan ook ontstaan voor, tijdens of na een door Veerkragt uitgevoerde activiteit.
6.6 Indien Veerkragt uit welke hoofde ook aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in de in aansprakelijkheidsverzekering van Veerkragt genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en afspraken waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is het Nederlands recht van toepassing.